Porady

Poniżej przedstawiam wam spis wszystkich kodów podczas ekranów śmierci. Mam nadzieję że wam pomogą

0 0x0000 Operacja zakończona pomyślnie.
1 0x0001 Niewłaściwa funkcja.
2 0x0002 System nie odnalazł określonego pliku.
3 0x0003 System nie odnalazł określonej ścieżki.
4 0x0004 Otwarcie pliku jest niemożliwe.
5 0x0005 Brak dostępu.
6 0x0006 Niewłaściwe dojście.
7 0x0007 Bloki sterowania zostały uszkodzone .
8 0x0008 Brak miejsca dla wykonania polecenia.
9 0x0009 Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy.
10 0x000A Nieprawidłowe środowisko.
11 0x000B Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie.
12 0x000C Niewłaściwy kod dostępu.
13 0x000D Niewłaściwe dane.
14 0x000E Brak miejsca dla wykonania operacji.
15 0x000F Odnalezienie dysku było niemożliwe.
16 0x0010 Usunięcie katalogu było niemożliwe.
17 0x0011 Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe.
18 0x0012 Brak plików.
19 0x0013 Nośnik jest zabezpieczony.
20 0x0014 Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe.
21 0x0015 Urządzenie nie jest gotowe.
22 0x0016 Urządzenie nie rozpoznaje polecenia.
23 0x0017 Błąd danych (CRC)
24 0x0018 Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa.
25 0x0019 Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe.
26 0x001A Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy.
27 0x001B Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe.
28 0x001C Brak papieru w drukarce.
29 0x001D System nie może zapisywać do określonego urządzenia.
30 0x001E System nie może czytać z określonego urządzenia.
31 0x001F Urządzenie podłączone do komputera nie działa.
32 0x0020 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny proces.
33 0x0021 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego część.
34 0x0022 W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę. Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do stacji: %1.
36 0x0024 Za dużo plików otwartych do udostępniania.
38 0x0026 Osiągnięto koniec pliku.
39 0x0027 Dysk jest pełny.
50 0x0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane.
51 0x0033 Zdalny komputer jest niedostępny.
52 0x0034 W sieci istnieje już taka nazwa.
53 0x0035 Ścieżka sieciowa nie została znaleziona.
54 0x0036 Sieć jest zajęta.
55 0x0037 Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne.
56 0x0038 Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS.
57 0x0039 Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej.
58 0x003A Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.
59 0x003B Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy.
60 0x003C Zdalna karta sieciowa jest niezgodna.
61 0x003D Kolejka wydruku jest pełna.
62 0x003E Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w serwerze.
63 0x003F Plik oczekujący na wydruk został usunięty.
64 0x0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna.
65 0x0041 Dostęp do sieci jest zabroniony.
66 0x0042 Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy.
67 0x0043 Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe.
68 0x0044 Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera.
69 0x0045 Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS.
70 0x0046 Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania.
71 0x0047 Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ istnieje już maksymalna liczba połączeń.
72 0x0048 Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę.
80 0x0050 Plik istnieje.
82 0x0052 Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe.
83 0x0053 Nie udało się INT 24
84 0x0054 Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.
85 0x0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
86 0x0056 Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe.
87 0x0057 Parametr jest nieprawidłowy.
88 0x0058 Wystąpił błąd zapisu w sieci.
89 0x0059 System nie może teraz uruchomić innego procesu.
100 0x0064 Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe.
101 0x0065 Wyłączny semafor jest własnością innego procesu.
102 0x0066 Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty.
103 0x0067 Semafor nie może być ponownie ustawiony.
104 0x0068 Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe.
105 0x0069 Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się.
106 0x006A Włóż dyskietkę do stacji dysków %1.
107 0x006B Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka.
108 0x006C Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces.
109 0x006D Potok został zakończony.
110 0x006E System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.
111 0x006F Nazwa pliku jest za długa.
112 0x0070 Jest za mało miejsca na dysku.
113 0x0071 Brak wewnętrznych identyfikatorów plików.
114 0x0072 Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy.
117 0x0075 Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe.
118 0x0076 Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa.
119 0x0077 System nie obsługuje żądanego polecenia.
120 0x0078 Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32.
121 0x0079 Został przekroczony czas semafora.
122 0x007A Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały.
123 0x007B Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa.
124 0x007C Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy.
125 0x007D Dysk nie ma nazwy woluminu.
126 0x007E Określony moduł nie mógł być znaleziony.
127 0x007F Określona procedura nie mogła być znaleziona.
128 0x0080 Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać.
129 0x0081 Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32.
130 0x0082 Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż czyste We-Wy dyskowe.
131 0x0083 Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku.
132 0x0084 Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku.
133 0x0085 Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio sprzężone dyski.
134 0x0086 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już sprzęgnięty.
135 0x0087 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już zastąpiony (SUBST).
136 0x0088 System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN).
137 0x0089 System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji.
138 0x008A System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku.
139 0x008B System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym substytucji.
140 0x008C System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji.
141 0x008D System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku.
142 0x008E System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST.
143 0x008F System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub do katalogu na tym samym dysku.
144 0x0090 Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego.
145 0x0091 Katalog nie jest pusty.
146 0x0092 Określona ścieżka jest używana w zastępstwie.
147 0x0093 Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów.
148 0x0094 Określona ścieżka nie może być teraz użyta.
149 0x0095 Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego katalog na dysku jest docelowym   katalogiem poprzedniego polecenia SUBST.
150 0x0096 Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub śledzenie jest niedozwolone.
151 0x0097 Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
152 0x0098 Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych.
153 0x0099 Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
154 0x009A Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu operacyjnego.
155 0x009B Utworzenie innego wątku jest niemożliwe.
156 0x009C Proces odbiorczy odrzucił sygnał.
157 0x009D Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany.
158 0x009E Segment jest już odblokowany.
159 0x009F Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy.
160 0x00A0 Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy.
161 0x00A1 Określona ścieżka jest nieprawidłowa.
162 0x00A2 Sygnał jest już w stanie oczekiwania.
164 0x00A4 Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe.
167 0x00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe.
170 0x00AA Żądane zasoby są w użyciu.
173 0x00AD Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania.
174 0x00AE System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady.
180 0x00B4 System wykrył niepoprawny numer segmentu.
182 0x00B6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
183 0x00B7 Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe.
186 0x00BA Przekazana flaga jest nieprawidłowa.
187 0x00BB Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona.
188 0x00BC System operacyjny nie może uruchomić %1.
189 0x00BD System operacyjny nie może uruchomić %1.
190 0x00BE System operacyjny nie może uruchomić %1.
191 0x00BF Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe.
192 0x00C0 System operacyjny nie może uruchomić %1.
193 0x00C1 %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.
194 0x00C2 System operacyjny nie może uruchomić %1.
195 0x00C3 System operacyjny nie może uruchomić %1.
196 0x00C4 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
197 0x00C5 System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji.
198 0x00C6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
199 0x00C7 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
200 0x00C8 Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB.
201 0x00C9 System operacyjny nie może uruchomić %1.
202 0x00CA System operacyjny nie może uruchomić %1.
203 0x00CB System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona.
205 0x00CD Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału.
206 0x00CE Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie.
207 0x00CF Stos ring 2 jest w użyciu.
208 0x00D0 Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub określono za dużo znaków globalnych.
209 0x00D1 Wysłany sygnał jest nieprawidłowy.
210 0x00D2 Program obsługi sygnału nie może być ustawiony.
212 0x00D4 Segment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.
214 0x00D6 Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu lub modułu.
215 0x00D7 Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe.
230 0x00E6 Stan potoku jest nieprawidłowy.
231 0x00E7 Wszystkie instancje potoku są zajęte.
232 0x00E8 Potok został zamknięty.
233 0x00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu.
234 0x00EA Dostępnych jest więcej danych.
240 0x00F0 Sesja została anulowana.
254 0x00FE Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa.
255 0x00FF Rozszerzone atrybuty są niezgodne.
259 0x0103 Brak więcej danych.
266 0x010A Użycie kopiowania API jest niemożliwe.
267 0x010B Nazwa katalogu jest nieprawidłowa.
275 0x0113 Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora.
276 0x0114 Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.
277 0x0115 Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna.
278 0x0116 Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe.
282 0x011A Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów.
288 0x0120 Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego.
298 0x012A Wykonano za dużo przesłań do semafora.
299 0x012B Została zakończona tylko część żądania Read/WriteProcessMemory.
317 0x013D System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x%1 w pliku komunikatów dla %2.
487 0x01E7 Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu.
534 0x0216 Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.
535 0x0217 Na drugim końcu potoku jest proces.
536 0x0218 Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.
994 0x03E2 Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony.
995 0x03E3 Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji.
996 0x03E4 Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji.
997 0x03E5 Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku.
998 0x03E6 Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci.
999 0x03E7 Błąd wykonania operacji inpage.
1001 0x03E9 Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.
1002 0x03EA Okno nie może działać jako wysyłające komunikat.
1003 0x03EB Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe.
1004 0x03EC Nieprawidłowe flagi.
1005 0x03ED Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików. Proszę się upewnić czy są załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest uszkodzony.
1006 0x03EE Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już prawidłowy.
1007 0x03EF Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu.
1008 0x03F0 Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje.
1009 0x03F1 Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
1010 0x03F2 Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.
1011 0x03F3 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty.
1012 0x03F4 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany.
1013 0x03F5 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany.
1014 0x03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru lub kopii alternatywnej. Odtworzenie udało się.
1015 0x03F7 Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony.
1016 0x03F8 Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie. Rejestr nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru systemu.
1017 0x03F9 System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie jest w formacie Rejestru.
1018 0x03FA Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został zaznaczony do usunięcia.
1019 0x03FB System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze.
1020 0x03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć symbolicznego połączenia.
1021 0x03FD Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza podrzędnego.
1022 0x03FE Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do bufora wywołującego. Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany.
1051 0x041B Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są zależne.
1052 0x041C Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi
1053 0x041D Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny czasowo.
1054 0x041E Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe.
1055 0x041F Baza danych usługi jest zablokowana.
1056 0x0420 Realizacja usługi jest w toku.
1057 0x0421 Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
1058 0x0422 Określona usługa jest wyłączona i nie może być uruchomiona.
1059 0x0423 Określono cykliczną zależność usługi.
1060 0x0424 Określona usługa nie istnieje jako zainstalowana usługa.
1061 0x0425 Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących.
1062 0x0426 Usługa nie została uruchomiona.
1063 0x0427 Proces usługi nie mógł być połączony z kontrolerem usługi.
1064 0x0428 W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania sygnału sterowania.
1065 0x0429 Określona baza danych nie istnieje.
1066 0x042A Usługa zwróciła specyficzny kod błędu.
1067 0x042B Proces zakończył się nieoczekiwanie.
1068 0x042C Nie udało się uruchomienie usługi zależności lub grupy.
1069 0x042D Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
1070 0x042E Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
1071 0x042F Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa.
1072 0x0430 Określona usługa została zaznaczona do usunięcia.
1073 0x0431 Określona usługa już istnieje.
1074 0x0432 System działa obecnie w ostatniej-znanej-dobrej konfiguracji.
1075 0x0433 Usługa zależności nie istnieje lub została zaznaczona do usunięcia.
1076 0x0434 Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni-znany-dobry zestaw sterujący.
1077 0x0435 Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie było prób uruchomienia usługi.
1078 0x0436 Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub nazwa usługi wyświetlania.
1100 0x044C Został osiągnięty fizyczny koniec taśmy.
1101 0x044D Osiągnięty został znacznik pliku na taśmie.
1102 0x044E Napotkano początek taśmy lub partycji.
1103 0x044F Taśma – osiągnięty został koniec zestawu plików.
1104 0x0450 Na taśmie brak więcej danych.
1105 0x0451 Taśma nie mogła być poddana partycji.
1106 0x0452 W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach, bieżący rozmiar bloku jest nieprawidłowy.
1107 0x0453 Podczas ładowania taśmy nie mogła być odnaleziona informacja o partycji taśmy.
1108 0x0454 Zablokowanie mechanizmu wyrzutowego nośnika jest niemożliwe.
1109 0x0455 Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe.
1110 0x0456 Nośnik w napędzie mógł się zmienić.
1111 0x0457 Magistrala We-Wy nie została przywrócona do pierwotnego stanu.
1112 0x0458 Brak nośnika w napędzie.
1113 0x0459 Nie istnieje odwzorowanie dla znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie kodowej.
1114 0x045A Procedura inicjalizacji biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
1115 0x045B Proces zamknięcia systemu jest w toku.
1116 0x045C Przerwanie procesu zamknięcia systemu jest niemożliwe ponieważ taki proces nie jest w toku.
1117 0x045D Żądanie nie mogło być wykonane z powodu błędu urządzenia We-Wy.
1118 0x045E Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjalizowane. Program obsługi szeregowej zostanie usunięty z pamięci.
1119 0x045F Niemożliwe jest otwarcie urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z innymi urządzeniami. Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już otwarte.
1120 0x0460 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona przez inny zapis do portu szeregowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero.)
1121 0x0461 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu czasu. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartości zero.)
1122 0x0462 Na dyskietce nie znaleziono znacznika numeru ID adresu.
1123 0x0463 Niezgodność między polem numeru ID sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera stacji dysków elastycznych.
1124 0x0464 Kontroler stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik stacji dysków.
1125 0x0465 Kontroler stacji dysków zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
1126 0x0466 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, nie udała się operacja rekalibracji, mimo ponawiania prób.
1127 0x0467 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, operacja dyskowa nie udała się, mimo ponawiania prób.
1128 0x0468 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja resetowania kontrolera dysku;
1129 0x0469 Napotkano fizyczny koniec taśmy.
1130 0x046A Brak pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
1131 0x046B Wykryta została możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock).
1132 0x046C Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
1140 0x0474 Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub program obsługi.
1141 0x0475 Nie udała się próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS.
1150 0x047E Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows.
1151 0x047F Określony program nie jest programem środowiska Windows lub MS-DOS.
1152 0x0480 Uruchomienie więcej, niż jednej instancji określonego programu jest niemożliwe.
1153 0x0481 Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows.
1154 0x0482 Jeden z plików bibliotek potrzebny do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
1155 0x0483 Z określonym plikiem nie skojarzono żadnej aplikacji.
1156 0x0484 W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd.
1157 0x0485 Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji nie może zostać znaleziony.
1200 0x04B0 Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
1201 0x04B1 Urządzenie nie jest obecnie podłączone lecz istnieje zapamiętane połączenie.
1202 0x04B2 Wykonano próbę zapamiętania urządzenia, które zostało już uprzednio zapamiętane.
1203 0x04B3 Żaden serwis sieci nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej.
1204 0x04B4 Określona nazwa serwisu sieci jest nieprawidłowa.
1205 0x04B5 Otwarcie profilu połączenia sieciowego jest niemożliwe.
1206 0x04B6 Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony.
1207 0x04B7 Nie można zliczać obiektu nie będącego kontenerem.
1208 0x04B8 Wystąpił błąd rozszerzony.
1209 0x04B9 Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy.
1210 0x04BA Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy.
1211 0x04BB Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy.
1212 0x04BC Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy.
1213 0x04BD Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy.
1214 0x04BE Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy.
1215 0x04BF Format określonej nazwy udziału sieciowego jest nieprawidłowy.
1216 0x04C0 Format określonego hasła jest nieprawidłowy.
1217 0x04C1 Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy.
1218 0x04C2 Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy.
1219 0x04C3 Podane uwierzytelnienia kolidują istniejącym zestawem uwierzytelnień.
1220 0x04C4 Wykonano próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci lecz jest już zbyt wiele ustanowionych sesji dla tego serwera.
1221 0x04C5 Nazwa domeny grupy roboczej jest już w użyciu przez inny komputer w sieci.
1222 0x04C6 Brak sieci lub nie została uruchomiona.
1223 0x04C7 Operacja została anulowana przez użytkownika.
1224 0x04C8 Żądana operacja nie może być wykonana na pliku z otwartą sekcją odwzorowania użytkownika.
1225 0x04C9 Zdalny system odrzucił połączenie sieciowe.
1226 0x04CA Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte.
1227 0x04CB Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres.
1228 0x04CC Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci.
1229 0x04CD Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym.
1230 0x04CE Próbowano wykonać nieprawidłową operację na aktywnym połączeniu sieciowym.
1231 0x04CF Zdalna sieć jest nieosiągalna za pomocą transportu.
1232 0x04D0 Zdalny system jest nieosiągalny za pomocą transportu.
1233 0x04D1 Zdalny system nie obsługuje protokołu transportu.
1234 0x04D2 Nie działa żadna usługa w docelowym punkcie końcowym sieci ani w zdalnym systemie.
1235 0x04D3 Żądanie zostało przerwane.
1236 0x04D4 Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny.
1237 0x04D5 Operacja nie mogła być pomyślnie zakończona. Należy powtórzyć próbę.
1238 0x04D6 Ustanowienie połączenia z serwerem jest niemożliwe z powodu wyczerpania limitu jednoczesnych połączeń konta.
1239 0x04D7 Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta.
1240 0x04D8 Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.
1241 0x04D9 Adres sieciowy nie mógł być użyty do żądanej operacji.
1242 0x04DA Obsługa jest już zarejestrowana.
1243 0x04DB Określona obsługa nie istnieje.
1244 0x04DC Żądana operacja nie została wykonana ponieważ nie potwierdzono tożsamości użytkownika.
1245 0x04DD Żądana operacja nie została wykonana ponieważ użytkownik nie zalogował się do sieci. Określona usługa nie istnieje.
1246 0x04DE Powrót wymagający, aby dzwoniący kontynuował bieżącą pracę.
1247 0x04DF Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji gdy inicjalizacja została już wykonana.
1248 0x04E0 Brak dalszych urządzeń lokalnych.
1300 0x0514 Nie wszystkie wywoływane uprawnienia są przypisane wywołującemu.
1301 0x0515 Nie zostały wykonane pewne odwzorowania między nazwami kont i numerami ID zabezpieczenia.
1302 0x0516 Dla tego konta nie ustawiono żadnych specjalnych ograniczeń.
1303 0x0517 Brak klucza szyfrowania. Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania.
1304 0x0518 Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przekształcone na hasło Menedżera LAN. Zwrócone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL).
1305 0x0519 Poziom sprawdzania jest nieznany.
1306 0x051A Wskazuje, że dwa poziomy przeglądania są niezgodne.
1307 0x051B Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu.
1308 0x051C Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako grupa podstawowa obiektu.
1309 0x051D Wykonano próbę operacji na uosobieniu tokena przez wątek, który obecnie nie uosabia klienta.
1310 0x051E Wyłączenie grupy jest niemożliwe.
1311 0x051F Nie ma obecnie dostępnych serwerów logowania do obsługi żądania logowania.
1312 0x0520 Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.
1313 0x0521 Określony przywilej nie istnieje.
1314 0x0522 Klient nie ma wymaganego przywileju.
1315 0x0523 Podana nazwa nie jest prawidłowo sformułowaną nazwą konta.
1316 0x0524 Określony użytkownik już istnieje.
1317 0x0525 Określony użytkownik nie istnieje.
1318 0x0526 Określona grupa już istnieje.
1319 0x0527 Określona grupa nie istnieje.
1320 0x0528 Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona grupa nie może być usunięta ponieważ zawiera ona członka.
1321 0x0529 Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego.
1322 0x052A Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może być wyłączone ani usunięte.
1323 0x052B Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako bieżące hasło jest nieprawidłowa.
1324 0x052C Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako nowe hasło zawiera wartości niedopuszczalne w hasłach.
1325 0x052D Aktualizacja hasła jest niemożliwa ponieważ została naruszona zasada aktualizacji hasła.
1326 0x052E Nieudane logowanie: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
1327 0x052F Nieudane logowanie: ograniczenie konta użytkownika.
1328 0x0530 Nieudane logowanie: przekroczenie ograniczenia czasu logowania.
1329 0x0531 Nieudane logowanie: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym komputerze.
1330 0x0532 Nieudane logowanie: określone hasło konta wygasło.
1331 0x0533 Nieudane logowanie: konto jest obecnie wyłączone.
1332 0x0534 Nie zostało wykonane odwzorowanie między nazwami kont a numerami ID zabezpieczenia.
1333 0x0535 Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów lokalnych użytkowników (LUID).
1334 0x0536 Brak dalszych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
1335 0x0537 Podrzędna część numeru ID zabezpieczenia jest nieodpowiednia dla tego szczególnego przypadku.
1336 0x0538 Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa.
1337 0x0539 Struktura numeru ID zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
1338 0x053A Struktura deskryptora zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
1340 0x053C Dziedziczona lista kontroli dostępu (ACL) lub wprowadzenie kontroli dostępu (ACE) nie mogło być zbudowane.
1341 0x053D Serwer jest obecnie wyłączony.
1342 0x053E Serwer jest obecnie włączony.
1343 0x053F Podana wartość była nieodpowiednia dla identyfikatora uprawnień.
1344 0x0540 Brak dostępnej pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach.
1345 0x0541 Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami dla grupy jako całości.
1346 0x0542 Nie został podany poziom uosobienia albo podany poziom jest nieprawidłowy.
1347 0x0543 Otwarcie tokena o anonimowym poziomie zabezpieczenia jest niemożliwe.
1348 0x0544 Żądana klasa informacji sprawdzania była nieprawidłowa.
1349 0x0545 Typ tokena jest nieodpowiedni dla dokonanej próby jego użycia.
1350 0x0546 Niemożliwe jest wykonanie operacji zabezpieczenia na obiekcie, który nie ma przypisanego zabezpieczenia.
1351 0x0547 Wskazuje, że nie było kontaktu z serwerem Windows NT albo, że obiekty w domenie były chronione tak, że wyszukanie niezbędnej informacji było niemożliwe.
1352 0x0548 Menedżer zabezpieczenia kont (SAM) lub lokalny serwer zarządzania zabezpieczeniem (LSA) był w nieprawidłowym stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
1353 0x0549 Domena była w nieodpowiednim stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
1354 0x054A Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
1355 0x054B Określona domena nie istnieje.
1356 0x054C Określona domena już istnieje.
1357 0x054D Wykonano próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer.
1358 0x054E Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku.
1359 0x054F Baza danych zabezpieczenia kont zawiera wewnętrzną niezgodność.
1360 0x0550 Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już odwzorowana na typy nie-ogólne.
1361 0x0551 Niepoprawny format deskryptora zabezpieczenia (absolutny lub auto-relatywny).
1362 0x0552 Żądana akcja jest ograniczona w użyciu tylko przez procesy logowania. Proces wywołujący nie został zarejestrowany jako proces logowania.
1363 0x0553 Uruchomienie nowej sesji logowania z numerem ID, który już jest w użyciu jest niemożliwe.
1364 0x0554 Określony pakiet potwierdzenia tożsamości jest nieznany.
1365 0x0555 Sesja logowania nie jest w stanie zgodnym z żądaną operacją.
1366 0x0556 Numer ID sesji logowania jest już w użyciu.
1367 0x0557 Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania.
1368 0x0558 Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, niemożliwe jest uosobienie poprzez ten potok.
1369 0x0559 Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją.
1370 0x055A Wykryto uszkodzenie wewnętrznego zabezpieczenia bazy danych.
1371 0x055B Wykonanie tej operacji na wbudowanych kontach jest niemożliwe.
1372 0x055C Wykonanie tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej jest niemożliwe.
1373 0x055D Wykonanie tej operacji na tym wbudowanym specjalnym użytkowniku jest niemożliwe.
1374 0x055E Użytkownik nie może być usunięty z grupy ponieważ grupa jest obecnie podstawową grupą użytkowników.
1375 0x055F Token jest już w użyciu jako token podstawowy.
1376 0x0560 Określona grupa lokalna nie istnieje.
1377 0x0561 Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy lokalnej.
1378 0x0562 Określona nazwa konta jest już członkiem grupy lokalnej.
1379 0x0563 Określona grupa lokalna już istnieje.
1380 0x0564 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze.
1381 0x0565 Została przekroczona maksymalna liczba sekretów, które mogą być przechowywane w pojedynczym systemie.
1382 0x0566 Długość sekretu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
1383 0x0567 Baza danych lokalnego zabezpieczenia zawiera wewnętrzną niezgodność.
1384 0x0568 Podczas próby logowania kontekst zabezpieczenia użytkownika zakumulował za dużo numerów ID zabezpieczenia.
1385 0x0569 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze.
1386 0x056A Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
1387 0x056B Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek nie istnieje.
1388 0x056C Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek ma zły typ konta.
1389 0x056D Określono za dużo numerów ID zabezpieczenia.
1390 0x056E Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
1391 0x056F Wskazuje, że ACL nie zawiera możliwych do dziedziczenia elementów
1392 0x0570 Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
1393 0x0571 Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna.
1394 0x0572 Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania.
1395 0x0573 Usługa, do której próbujesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń. Nie można zwiększyć liczby połączeń, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może zaakceptować.
1400 0x0578 Nieprawidłowe dojście okna.
1401 0x0579 Nieprawidłowe dojście menu.
1402 0x057A Nieprawidłowe dojście kursora.
1403 0x057B Nieprawidłowe dojście tabeli przyśpieszacza.
1404 0x057C Nieprawidłowe dojście mechanizmu przechwytywania.
1405 0x057D Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej.
1406 0x057E Utworzenie okna podrzędnego najwyższego poziomu jest niemożliwe.
1407 0x057F Znalezienie okna klasy okna jest niemożliwe.
1408 0x0580 Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku.
1409 0x0581 Klawisz przyśpieszający jest już zarejestrowany.
1410 0x0582 Klasa już istnieje.
1411 0x0583 Klasa nie istnieje.
1412 0x0584 Klasa ma wciąż otwarte okna.
1413 0x0585 Nieprawidłowy indeks.
1414 0x0586 Nieprawidłowe dojście ikony.
1415 0x0587 Używane są słowa prywatnego okna DIALOG.
1416 0x0588 Identyfikator pola listy nie został znaleziony.
1417 0x0589 Nie znaleziono symboli wieloznacznych.
1418 0x058A Wątek nie ma otwartego Schowka.
1419 0x058B Klawisz przyśpieszający nie jest zarejestrowany.
1420 0x058C Okno nie jest prawidłowym oknem dialogu.
1421 0x058D Numer ID elementu sterującego nie został znaleziony.
1422 0x058E Nieprawidłowy komunikat do pola kombi ponieważ nie ma ono edycyjnego elementu sterującego.
1423 0x058F Okno nie jest polem kombi.
1424 0x0590 Wysokość musi być mniejsza niż 256.
1425 0x0591 Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC).
1426 0x0592 Nieprawidłowy typ procedury haka.
1427 0x0593 Nieprawidłowa procedura haka.
1428 0x0594 Ustawienie nie-lokalnego haka bez dojścia modułu jest niemożliwe.
1429 0x0595 Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie.
1430 0x0596 Procedura haka dziennika jest już zainstalowana.
1431 0x0597 Procedura haka nie jest zainstalowana.
1432 0x0598 Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem.
1433 0x0599 Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.
1434 0x059A To pole listy nie obsługuje znaków tabulacji.
1435 0x059B Zniszczenie obiektu utworzonego przez inny wątek jest niemożliwe.
1436 0x059C Okna podrzędne nie mogą mieć menu.
1437 0x059D Okno nie ma menu systemowego.
1438 0x059E Nieprawidłowy styl okna komunikatu.
1439 0x059F Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*).
1440 0x05A0 Ekran jest już zablokowany.
1441 0x05A1 Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo okno nadrzędne.
1442 0x05A2 Okno nie jest oknem podrzędnym.
1443 0x05A3 Nieprawidłowe polecenie GW_* .
1444 0x05A4 Nieprawidłowy identyfikator wątku.
1445 0x05A5 Przetwarzanie komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu wielokrotnego dokumentu (MDI) jest niemożliwe.
1446 0x05A6 Menu wyskakujące jest już aktywne.
1447 0x05A7 Okno nie ma pasków przewijania.
1448 0x05A8 Zakres paska przewijania nie może być większy niż 0x7FFF.
1449 0x05A9 Pokazanie lub usunięcie okna określoną metodą jest niemożliwe.
1450 0x05AA Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1451 0x05AB Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1452 0x05AC Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
1453 0x05AD Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
1454 0x05AE Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
1455 0x05AF Plik stronicowania jest za mały do zakończenia tej operacji.
1456 0x05B0 Nie odnaleziono elementu menu.
1500 0x05DC Plik rejestru zdarzeń jest uszkodzony.
1501 0x05DD Obsługa rejestrowania zdarzeń nie mogła być uruchomiona ponieważ było niemożliwe otwarcie rejestru zdarzeń.
1502 0x05DE Plik rejestru zdarzeń jest pełny.
1503 0x05DF Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczytami.
1700 0x06A4 Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe.
1701 0x06A5 Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu.
1702 0x06A6 Dojście powiązania jest nieprawidłowe.
1703 0x06A7 Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana.
1704 0x06A8 Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa.
1705 0x06A9 Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
1706 0x06AA Format punktu końcowego jest nieprawidłowy.
1707 0x06AB Adres sieciowy jest nieprawidłowy.
1708 0x06AC Nie znaleziono punktu końcowego.
1709 0x06AD Wartość dopuszczalnego czasu jest nieprawidłowa.
1710 0x06AE Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
1711 0x06AF Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
1712 0x06B0 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany.
1713 0x06B1 Serwer RPC już oczekuje wywołania.
1714 0x06B2 Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu.
1715 0x06B3 Serwer RPC nie oczekuje wywołania.
1716 0x06B4 Typ menedżera jest nieznany.
1717 0x06B5 Interfejs jest nieznany.
1718 0x06B6 Brak powiązań.
1719 0x06B7 Nie ma sekwencji protokołów.
1720 0x06B8 Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe.
1721 0x06B9 Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów.
1722 0x06BA Serwer RPC jest niedostępny.
1723 0x06BB Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację.
1724 0x06BC Opcje sieciowe są nieprawidłowe.
1725 0x06BD W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury.
1726 0x06BE Zdalne wywołanie procedury nie udało się.
1727 0x06BF Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane.
1728 0x06C0 Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
1730 0x06C2 Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC.
1732 0x06C4 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany.
1733 0x06C5 Etykietka jest nieprawidłowa.
1734 0x06C6 Granice tablicy są nieprawidłowe.
1735 0x06C7 Powiązanie nie zawiera nazwy wprowadzania.
1736 0x06C8 Składnia nazwy jest nieprawidłowa.
1737 0x06C9 Składnia nazwy nie jest obsługiwana.
1739 0x06CB Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID).
1740 0x06CC Punkt końcowy jest duplikatem.
1741 0x06CD Typ legalizacji jest nieznany.
1742 0x06CE Maksymalna liczba wywołań jest za mała.
1743 0x06CF Ciąg jest za długi.
1744 0x06D0 Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona.
1745 0x06D1 Numer procedury jest poza zakresem.
1746 0x06D2 Powiązanie nie zawiera żadnych informacji legalizacji.
1747 0x06D3 Usługa sprawdzania tożsamości jest nieznana.
1748 0x06D4 Poziom sprawdzania tożsamości jest nieznany.
1749 0x06D5 Kontekst zabezpieczenia jest nieprawidłowy.
1750 0x06D6 Usługa autoryzacji jest nieznana.
1751 0x06D7 Wprowadzona informacja jest nieprawidłowa.
1752 0x06D8 Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji.
1753 0x06D9 Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów końcowych.
1754 0x06DA Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane.
1755 0x06DB Nazwa wprowadzonej informacji jest niekompletna.
1756 0x06DC Opcja wersji jest nieprawidłowa.
1757 0x06DD Nie ma więcej członków.
1758 0x06DE Nie ma nic do cofnięcia eksportowania.
1759 0x06DF Interfejs nie został znaleziony.
1760 0x06E0 Wprowadzona informacja już istnieje.
1761 0x06E1 Wprowadzona informacja nie została znaleziona.
1762 0x06E2 Obsługa nazw jest niedostępna.
1763 0x06E3 Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa.
1764 0x06E4 Żądana operacja nie jest obsługiwana.
1765 0x06E5 Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie.
1766 0x06E6 Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC).
1767 0x06E7 Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero.
1768 0x06E8 W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania.
1769 0x06E9 Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero.
1770 0x06EA Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC.
1771 0x06EB Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC.
1772 0x06EC Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana.
1773 0x06ED Otwarcie pliku tablicy translacji znaków jest niemożliwe.
1774 0x06EE Plik zawierający tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów.
1775 0x06EF Dojście z zerowym kontekstem (null context handle) zostało przekazane od klienta do hosta w czasie zdalnego wywołania
1777 0x06F1 Dojście kontekstu zmieniło się podczas procedury zdalnego wywołania.
1778 0x06F2 Dojścia powiązania przekazane do zdalnego wywołania procedury nie odpowiadają sobie.
1779 0x06F3 Procedura wejścia nie może uzyskać dojścia do zdalnego wywołania procedury.
1780 0x06F4 Wskaźnik zerowego odwołania (null reference pointer) został przekazany do procedury wejścia.
1781 0x06F5 Wartość zliczona jest poza zakresem.
1782 0x06F6 Liczba bajtów jest za mała.
1783 0x06F7 Procedura wejścia odebrała błędne dane.
1784 0x06F8 Podany bufor użytkownika jest nieodpowiedni dla żądanej operacji.
1785 0x06F9 Nie rozpoznany nośnik dysku. Może być nie sformatowany.
1786 0x06FA Stacja robocza nie ma sekretu powierniczego.
1787 0x06FB Baza danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla związku powierniczego tej stacji roboczej.
1788 0x06FC Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną.
1789 0x06FD Nie udały się powiernicze relacje między tą stacją roboczą a domeną podstawową.
1790 0x06FE Logowanie w sieci nie udało się.
1791 0x06FF Zdalne wywołanie procedury jest już w toku dla tego wątku.
1792 0x0700 Wykonano próbę zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została uruchomiona.
1793 0x0701 Konto użytkownika wygasło.
1794 0x0702 Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
1795 0x0703 Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany.
1796 0x0704 Określony port jest nieznany.
1797 0x0705 Sterowniki drukarki jest nieznany.
1798 0x0706 Procesor wydruku jest nieznany.
1799 0x0707 Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy.
1800 0x0708 Określony priorytet jest nieprawidłowy.
1801 0x0709 Nazwa drukarki jest nieprawidłowa.
1802 0x070A Drukarka już istnieje.
1803 0x070B Polecenie drukarki jest nieprawidłowe.
1804 0x070C Określony typ danych jest nieprawidłowy.
1805 0x070D Określone środowisko jest nieprawidłowe.
1806 0x070E Nie ma więcej powiązań.
1807 0x070F Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1808 0x0710 Użyte konto jest kontem komputera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1809 0x0711 Użyte konto jest kontem powierniczym serwera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
1810 0x0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją powierniczą dla tej domeny.
1811 0x0713 Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
1812 0x0714 Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów.
1813 0x0715 Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
1814 0x0716 Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu.
1815 0x0717 Określony numer ID języka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
1816 0x0718 Brak wystarczającej ilości znaków cudzysłowu do przetworzenia tego polecenia.
1817 0x0719 Żadne interfejsy nie zostały zarejestrowane.
1818 0x071A Serwer został zmieniony podczas przetwarzania tego wywołania.
1819 0x071B Dojście powiązania nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.
1820 0x071C Awaria komunikacji.
1821 0x071D Żądany poziom sprawdzania tożsamości nie jest obsługiwany.
1822 0x071E Nie zarejestrowano nazwy głównej.
1823 0x071F Określony błąd nie jest prawidłowym kodem błędu protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
1824 0x0720 Alokowano w systemie UUID, które jest prawidłowe tylko w tym komputerze.
1825 0x0721 Wystąpił błąd specyficzny dla pakietu zabezpieczeń.
1826 0x0722 Wątek nie został anulowany.
1827 0x0723 Nieprawidłowa operacja na dojściu kodowania/dekodowania.
1828 0x0724 Niezgodna wersja pakietu szeregującego (serializing).
1829 0x0725 Niezgodna wersja procedury wejścia RPC.
1898 0x076A Członek grupy nie został znaleziony.
1899 0x076B Utworzenie bazy danych odwzorowania punktu końcowego było niemożliwe.
1900 0x076C Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) jest zerowym UUID.
1901 0x076D Określony czas jest nieprawidłowy.
1902 0x076E Określona nazwa formularza jest nieprawidłowa.
1903 0x076F Określony rozmiar formularza jest nieprawidłowy
1904 0x0770 Określone dojście drukarki już oczekuje
1905 0x0771 Określona drukarka została usunięta
1906 0x0772 Stan drukarki jest nieprawidłowy
1907 0x0773 Użytkownik musi zmienić hasło przed swoim pierwszym logowaniem.
1908 0x0774 Znalezienie kontrolera tej domeny było niemożliwe.
1909 0x0775 Wywoływane konto jest obecnie zablokowane i zalogowanie się na nim jest niemożliwe.
2000 0x07D0 Format piksela jest nieprawidłowy.
2001 0x07D1 Określony program obsługi jest nieprawidłowy.
2002 0x07D2 Styl okna lub klasa atrybutów jest nieodpowiednia dla tej operacji.
2003 0x07D3 Żądana operacja metapliku nie jest obsługiwana.
2004 0x07D4 Żądana operacja transformacji nie jest obsługiwana.
2005 0x07D5 Żądana operacja clipping nie jest obsługiwana.
2202 0x089A Określona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa.
2250 0x08CA To połączenie sieciowe nie istnieje.
2401 0x0961 To połączenie sieciowe ma otwarte pliki lub aktywne żądania.
2402 0x0962 Aktywne połączenia wciąż istnieją.
2404 0x0964 Urządzenie jest w użyciu przez aktywny proces i nie może być odłączone.
3000 0x0BB8 Określony monitor wydruku jest nieznany.
3001 0x0BB9 Określony program obsługi drukarki jest obecnie w użyciu.
3002 0x0BBA Plik buforowy nie został znaleziony.
3003 0x0BBB Wywołanie StartDocPrinter nie zostało wysłane.
3004 0x0BBC Wywołanie AddJob nie zostało wysłane.
3005 0x0BBD Określony procesor wydruku jest już zainstalowany.
3006 0x0BBE Określony monitor wydruku jest już zainstalowany.
4000 0x0FA0 WINS napotkał na błąd podczas przetwarzania polecenia.
4001 0x0FA1 Lokalny WINS nie może być usunięty.
4002 0x0FA2 Nie udał się import z pliku.
4003 0x0FA3 Wykonanie kopii zapasowej nie udało się. Czy poprzednio była wykonywana pełna kopia?
4004 0x0FA4 Kopia zapasowa nie udała się. Sprawdź katalog, do którego jest wykonywana kopia zapasowa bazy danych.
4005 0x0FA5 Nazwa nie istnieje w bazie danych WINS.
4006 0x0FA6 Replikowanie z nie skonfigurowanym partnerem jest niedozwolone.
6118 0x17E6 Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna